•  
  •  
 

Volume 18, Issue 2 (2012) Special Issue of Chemical power sources (Editor: Professor Yang, Hanxi)

Review

PDF

Electrochemical Study of Protein Modification
Jing ZHAO, Xiao-Li ZHU, and Gen-Xi LI

Articles

PDF

NaxMyFe(CN)6(M=Fe, Co, Ni): A New Class of Cathode Materials for Sodium Ion Batteries
Jiang-Feng QIAN, Min ZHOU, Yu-Liang CAO, and Han-Xi YANG

PDF

Ethanol Electrooxidation on Pt/MO2/CNTs Catalysts
Yu-Long CHENG, Jie SUN, Ji-Gang LI, Li-Gong ZHANG, Tian ZHOU, Geng CHANG, and Zhong-Chao DONG

PDF

Synthesis and Electrochemical Properties of Yttrium-Doped LiNi0.49Mn1.49Y0.02O4
Xian-Wen ZHANG, Zheng-Xi ZHANG, Li YANG, Shao-Hua FANG, and Long QU

PDF

Intercalation/Deintercalation Reaction of Olivine-Type Phosphate
Jun WU, Zhi-Hu LI, Qun WU, De-Cheng LI, Jun-Wei ZHENG, and Yan-Hui XU

PDF

Electrochemical Reduction of CO2 on Sn/Cu Electrodes
Chen-Chen ZHAO, Jian-Wei GUO, Li WANG, Xiang-Ming HE, Cheng WANG, and Zhi-Xiang LIU

PDF

Electrochemical Properties of the Keggin-type Lacunary heteropolysilicate Anion and Its Eectrocatalysis for H2O2 Reduction
Xi-Long LIU, Chun-Yan WU, Fang ZHOU, Hong-Sheng LIU, Ying-Jie HUA, Chong-Tai WANG, and Xiao-Yang LIU

PDF

Electrocatalytic Oxidation of Ethanol on Ni-P-TiO2 Composite Coating electrodes
Guang-Hui HU, Hai-Xia ZENG, Zhi-Gang WEI, Zhan-Chang PAN, Shu-Guang XIE, and Yan-Di ZOU