•  
  •  
 

Volume 23, Issue 5 (2017) Special Issue on Supercapacitors

Articles

PDF

Strategies to Enhance Energy Density for Supercapacitors
Jun-wei LANG, Xu ZHANG, Ru-tao WANG, and Xing-bin YAN

PDF

Recent Advances on Carbon and Transition Metallic Compound Electrodes for High-Performance Supercapacitors
Dun LIN, Xi-yue ZHANG, Yin-xiang ZENG, Ming-hao YU, Xi-hong LU, and Ye-xiang TONG

PDF

Lithium Ion Hybrid Capacitor with High Energy Density
Xian-zhong SUN, Xiong ZHANG, Kai WANG, and Yan-wei MA

PDF

Template Induced Fabrication of Nitrogen Doped Carbon Sheets as Electrode Materials in Supercapacitors
Tao HUANG, Guang-zhi TAO, Chong-qing YANG, Deng LU, Lie MA, and Dong-qing WU

PDF

An Aqueous Zn-Ion Capacitor
Jing-wen ZHAO, Jia-jia LI, Peng-xian HAN, and Guang-lei CUI

Guest Editors

Xiao-Gang Zhang,Nanjing University of
Aeronautics and Astronautics
Email:azhangxg@163.com

Cover Designer

YAN Xing-Bin,Lanzhou Institute of
Chemical Physics
Email:xbyan@licp.cas.cn