•  
  •  
 

Volume 24, Issue 6 (2018) Special Issue in Honor of Professor Baolian Yi on His 80th Birthday

Articles

PDF

Fuel Cells Reactor for Chemicals and Electric Energy Cogeneration
Zhi-lin HENG, Xiao-zi YUAN, Yi-mei YIN, and Zi-feng MA

PDF

A Review of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Catalyst Layer by Electrospinning
Yong LIU, Han DING, De-chun SI, Jie PENG, and Jian-bo ZHANG

PDF

Fuel cell performance curve after MEA optimization Structural Optimization of Low Pt Membrane Electrode Assembly
Yan RAO, Shang LI, Fen ZHOU, Tian TIAN, Qing ZHONG, Zhao-hui WAN, Jin-ting TAN, and Mu PAN

PDF

Morphological Control of PtCu2 Octahedron and Oxygen Reduction Electrocatalytic Performance of PtCu for Fuel Cell
Long-sheng CAO, Lei WAN, Zhi-gang SHAO, Hong-mei YU, Ming HOU, and Bao-lian YI

PDF

Effects of SO2 in Air on Performance of Direct Methanol Fuel Cell
Bin QIN, Fen-ning JING, Xue-jing SUN, Gong-quan SUN, and Hai SUN

PDF

Fe-N Doped Hollow Carbon Nanospheres Linked by Carbon Nanotubes for Oxygen Reduction Reaction
Ya-lin ZHANG, Chi CHEN, Liang-liang ZOU, Zhi-qing ZOU, and Hui YANG

PDF

Facile Synthesis of Pt-Cu Alloy Nanodendrites as High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction
Liu-xuan LUO, Guang-hua WEI, Shui-yun SHEN, Feng-juan ZHU, Chang-chun KE, Xiao-hui YAN, and Jun-liang ZHANG

PDF

Acid Treated Carbon as Anodic Electrocatalysts toward Direct Ascorbic Acid Alkaline Membrane Fuel Cells
He-mu CHEN, Chen-xi QIU, Yuan-yuan CONG, Hui-yuan LIU, Zi-hui ZHAI, and Yu-jiang SONG

PDF

Pd/C Catalysts for CO2 Electroreduction to CO:Pd Loading Effect
Dun-feng GAO, Cheng-cheng YAN, Guo-xiong WANG, and Xin-he BAO

PDF

Voltage Distribution of Self-Humidifying Air-Cooled PEMFC
Kai-feng TAN, Wei-rong CHEN, Ming HAN, and Xue-xia ZHANG

PDF

Durability Performance of the High-Power Fuel Cell System
Ke-yong WANG, Wei-yu SHI, Ren-fang WANG, Jia LIU, and Zhong-jun HOU

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-ping ZHAN

Guest Editors

Wei Xing,Changchun Institute of
Applied Chemistry
Email:xingwei@ciac.ac.cn

Zhi-Gang Shao,Dalian Institute of
Chemical Physics
Email:zhgshao@dicp.ac.cn