•  
  •  
 

Volume 7, Issue 1 (2001)

Articles

PDF

The Development of Microsystems and New Applications of Electrochemistry
Zhao wu TIAN, Hua-shui LIN, Jian-jun SUN, Yong-liang ZHOU, Yan-bin ZU, Zhong-qun TIAN, Jin LUO, Zhong-hua LIN, Zhao_xiong XIE, Wei_ling HU, Yong_gan HU, and Wen duan SU

PDF

Raman and AFM Characterization of Au and Cu Nanorod and Nanowire Arrays
Jing TANG, Jian lin YAO, Kuan hong XUE, De-yin WU, Long-gang LIN, Yu-xiong JIANG, Bin REN, Xin XU, Bing wei MAO, and Zhong qun TIAN

PDF

Adsorption Behavior of CO at the Ultrathin Rh and Pt Film Electrodes
Yong XIE, Xiao qin LI, Bin REN, and Zhong-qun TIAN

PDF

The Photoelectrochemistry of TiO_2-Polyaniline Composite Film
Huai guo HUANG, Zhi xin ZHENG, jin LUO, Hong-ping ZHANG, Ling-ling WU, and Zhong-hua LIN

PDF

Synthesis of LiMn_2O_(4-δ) Cl_δ Cathode Material by Like-Sol-Gel Methode
zhao yong CHEN, Yi HE, xing quan LIU, zhi-jie LI, and zuo-long YU

PDF

Effects of a Vanadium Compound on the Stability of an Acidic Tin(II) Plating Solution
Zhen-jiang NIU, Fei feng LIN, Fang-zu YANG, Shi-bing YAO, and Shao min ZHOU

PDF

A Study on the Performance of Matrix Prepared by Tape Cast and Its Molten Carbonate Fuel Cells (MCFCS)
Hua-xin LIN, Bao lian YI, Li ZHOU, Chang-qing HE, Lian ying KONG, and En jun ZHANG

PDF

Serrs and Electrochemical Study of Yeast Iso-1-Cytochrome c Mutant F82H
Jun-wei ZHENG, Re nao GU, Tian hong LU, Chumanov George, and M. Cotton Therese

PDF

Raman Spectroelectrochemical Study on Bioactive Molecules
Xiao-Wei CAO, Hai Feng YANG, Zhe Su MENG Xiao Yun WANG, Xia Qin WU, and Zong-Rang ZHANG

PDF

Two-dimensional Surface Raman Imaging of a Roughened Iron Electrode in Saline Water
Pei-gen CAO, Jian lin YAO, Jun wei ZHENG, Bin REN, Ren-ao GU, and Zhong qun TIAN

PDF

The Charge Transfer Effect of SERS Induced by the Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction
Feng-ming LIU, Qi HAN, Yan xia CHEN, Qi ling ZHONG, Bin REN, and Zhong qun TIAN

PDF

Fabrications and Characterizations of Porous Silicon by Two-step Techniques II: Pulse Current Application
Xuan CHENG, Feng ming LIU, Zuo xin WEN, Chang jian LIN, Zhong-qun TIAN, and Ru XUE

PDF

Catalytic Effect of Cl~- on Electrodeposition of Binary Zinc Alloys With Iron group Metals
Ren-he YIN, Zheng hua FANG, Wei min CAO, A.ZAKARIA A.ZAKARIA, and Rong-ming ZHOU

PDF

EIS Characteristics of Anodic Dissolution for P110 Steel under CO_2 Environment
Jing LI, Dong bai SUN, Hong ying YU, Hui min MENG, Hui-qin LI, and De jun YANG