•  
  •  
 

Volume 8, Issue 3 (2002)

Articles

PDF

Pure HAP Film Prepared by Direct Electrodepositing on Metallic Surface and Its Mechanism
Hao-bing HU, Chang-jian LIN, Fei CHEN, Ren HU, and Ming GUO

PDF

Electrochemical Techniques for Measuring Anti-corrosion Behavior of the Thin Corrosion Inhibitor Layer to the 907A Steel
Yong-tao ZHAO, Jian-hua WU, Fan-cai CHEN, Zhong-ping GAO, Jia WANG, and Chang-jiu ZHAO

PDF

Synthesis and Characterization of LiNi_(0.8-x)Al_xCo_(0.2)O_2 as Cathodes for Lithium-ion Batteries
Jun ZHANG, Zhong-kao JIN, Qing-he YANG, Qing-mei SONG, Xiao-hua MA, and Xiang-fu ZONG

PDF

Study on Hydrogen Evolution Performance of Nickel-Tin Electrode
Tian-yi CHANG, Bao-hong ZHANG, Wenbo Cong, and Yao LUO

PDF

Initial Stages of Copper Electrodeposition on Glassy Carbon Electrode
Ling HUANG, Rui ZHANG, Min GU, Fang-zu YANG, Shu-kai XU, and Shao-min ZHOU

PDF

Study on Modification of spinel LiMn_2O_4 by Overcoating
Ren-gang ZHANG, Shi-xi ZHAO, Jung-lei XIA, and Han-xing LIU

PDF

The Performance and Heat Balance of the MCFC Stack with the Power of 200 W
Hua-xin LIN, Li ZHOU, Bao-lian YI, Hua-ming ZHANG, and Chang-qin HE

PDF

XRD Study on Highly Preferred Orientation Cu Electrodeposit
Min GU, Fang-zu YANG, Ling HUANG, Shi-bing YAO, and Shao-min ZHOU

PDF

Optimum of Catalyst Layers for Direct Methanol Fuel Cells
Jun ZHANG, Lei Li, Li XU, and Yu-xin WAN

PDF

Electrochemical Degradation of Organic Wastewater by Three-Dimensional Electrode Reactor
Chun HE, Tai-cheng AN, Ya XIONG, Dong SHU, Hui-ling HU, and Xi-hai ZHU