•  
  •  
 

Volume 8, Issue 4 (2002)

Articles

PDF

Preparation and Electrochemical Lithium Intercalation Performance of Different Shaped Carbon Nanotube
Mao-hui CHEN, Zhen-cai HUANG, Guo-tao WU, Jin-kua YOU, and Zu-geng LIN

PDF

Nano-sized Cobalt-based Oxides as Negative Electrode for Lithium-ion Batteries
Feng HUANG, Zheng-yong YUAN, Yun-hong ZHOU, and Ju-tang SUN

PDF

Lithium Intercalation Performance of P-Doped Phenolic Resin Pyrolysis Carbon
Bao-hua LI, Kai-xi LI, Yonggen LV, Chun-xiang LV, Dong WU, and Li-cheng LING

PDF

Electrochemical Preparation and Reaction Mechanism of Nanocrystalline NiO
Jia-shan GU, Ai-jie HAN, Xing-fu ZHOU, Dao-bao CHU, and Chang-jian LIN

PDF

Studies on The Inhibition of YKI-05 Corrosion Inhibitor to 907A Steel in Different Immersed Environments
Hui YU, Jian-hua WU, Hong-ren WANG, Jian-hua QIAN, and Guang-zhang CHEN

PDF

Properties of Domestic Natural Graphite Used for Li-ion Batteries
Cui-wei DU, Yu-juan ZHAO, Gang ZHANG, Yin-shun WU, and Qing-guo LIU

PDF

Electrocatalytic Oxidation of Formic Acid on Molybdate-Modified Platinum Electrode
Jun-hua DU, Xue-hui XU, Hong LI, Hong-yu CHENG, and Wei-shan LI

PDF

An Investigation on Microstructure and Performance of the Recasting Perfluorosulfonated Membrane
Feng-ling LIU, Rong ZENG, Pei-jin LI, Pin-qing WANG, and Chang-hong ZHAO

PDF

Manufacture of 1 kW Molten Carbonate Fuel Cell Stack
Sheng SUI, Xin-jian ZHU, Zheng-yu FAN, and CAO Guang-yi and