•  
  •  
 

Volume 1, Issue 4 (1995)

Articles

PDF

Studies of In-situ Raman Spectroscopy on Deprotonation and Degeneration of PPY Films
Jinsong Gao, Jing Chen, Yanzhen Chen, Qi Xue, and Zhongqun Tian

PDF

Catalytic Oxidation of Methanol on Pt/C-SPE and PtRu/C-SPE Electodes
Aihua Su, Changzhi Li, Gongquan Sun, Ying Zhang, and Tianhong Lu

PDF

Electrochemical Behaviors of the Loaded Stainless Steel in Dilute Thiosulphate Solution
Changjian Lin, Zude Feng, Fuling Lin, Fayang Wang, Jianguang Tang, and Yuanhui Wang

PDF

Study of the Modified Electrolytic Manganese Dioxide
Guohui Yuan, Dewei Chu, Rihui Shen, Hongwei Pan, and Cuifen Zhang

PDF

Study on Properties of Ti/SnO_2+Sb_2O_3/PbO_2 Anode
Zhenhai Liang, Sen Wang, Yanping Sun, and Wenlin Xu

PDF

Application of Electrochemistry in the Dyeing of Fiber Textile
Bai Tong, Suzhen Gao, Zunze Wang, and Jiling Wei

PDF

Simultaneous Detection System Combining Studies of ProgrammedPotential Step Technique and Time-Resolved FTIR Spectroscopy
Shigang Sun, Xiaoyu Chen, Guoqiang Lu, Wenfeng Lin, Nanhai Li, Shenpei Chen, Hongping Dai, and Jiqian Mu