•  
  •  
 

Volume 14, Issue 1 (2008)

Articles

PDF

Cu Doping LiFePO_4 and its Electrochemical Performance
Ming-sen ZHENG, Shan-ke LIU, Shi-gang SUN, and Quan-feng DONG

PDF

Quantized Capacitance Charging of Self-Assembled Monolayer Protected Gold Clusters
Li WEN, Jian-zhang ZHOU, Qiao-lin CHEN, Guo-liang CHEN, and Zhong-hua LIN

PDF

Inhibition Mechanism of the Imidazoline Derivate in H_2S Solution
Jing-mao ZHAO, He-xia LIU, Chao XIAO, and Yuan LU

PDF

A Study on Supercapacitor Based on Aligned Carbon Nanotubes
Xiao-yan YE, Yan-zhi WANG, Hai-yan SONG, Zhuo SUN, Pin-gang HE, and Yu-zhi FANG

PDF

Molten Salt Treatment of MnO_2 and Investigation on Supercapacitor Properties
Ye CHEN, Zun-bo ZHANG, Wei ZHANG, Liang LIU, and Zhi-min LIU

PDF

Study of Black Electromagnetic Shielding Fabric
Shao-wen LU, Wei WANG, and Bin SUN

PDF

Interfacial Electrochemical Behavior of Fibrinogen on Pt Electrode
Song-mei CHEN, Jian-zhang ZHOU, Zhong-hua LIN, Dong-mei ZENG, Nan HUANG, and Guo-jiang WAN

PDF

The Influence of the Sputtering Power on the Structural and Electrochemical Properties of Tin Oxide Films
Min-zhen CAI, Jie SONG, Ming-sen ZHENG, Qi-hui WU, Sun-tao WU, and Quan-Feng Dong

PDF

Study on the Binding mode of In(bpy)Cl_3·H_2O with DNA by the Methods of Electrochemistry
Jun-wei WANG, Jian-guo REN, Bao-juan ZHOU, Xiao-ling GAO, and Yan-ni TIAN

PDF

Corrosion Electrochemical Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys in Simulated Sea Water
Ling-jie LI, Sheng-hai YU, Jing-lei LEI, Chuan-pu LIU, Sheng-tao ZHANG, and Fu-sheng PAN

PDF

Mechanism of the Cathode Reduction of Ti(Ⅳ) in Molten Na_3AlF_6-AlF_3
Hai-bin SUN, Xiu-rong ZUO, Zhi-guo ZHONG, and Xue-hui HU