•  
  •  
 

Volume 15, Issue 3 (2009)

Articles

PDF

Redox State of Polyaniline Nanodot and its Coulomb Staircase Effect
Jian-zhang ZHOU, Shao-huang WENG, and Zhong-hua LIN

PDF

Electrochemical Reduction of Nitrobenzene in Different Ionic Liquids
Jun-li FAN, Wei-lin YE, Rong WANG, Li-qun XU, and Xia-qin WU

PDF

Synergism of Complex Additives of DTAB+KTL for Zinc Corrosion Inhibition in KOH Solutions
Sheng-zhou LIN, Zeng-xin CAI, Gui-sheng WANG, He-bing ZHOU, and Wei-shan LI

PDF

Silicon Silver Composite Materials for Li-ion Batteries
Lian-bang WANG, Xiao-bo DAI, Xin-yan ZHU, Xin-biao MAO, and Chun-an MA

PDF

A Direct Borohydride Fuel Cell with FeCoPc_2-Catalysed Cathode
Jin-fu MA, Yan LIU, Jun-hua LAI, and Yong-ning LIU

PDF

Tungstate/Pertungstate System Cathodic Indirect Oxidation to Synthesis Hydrophobic Monascus Yellow Colorant
Wen-jian CHEN, Xue-hong HUANG, Zhen CHEN, Sheng-bo KE, and You-zhen LIN

PDF

Electrocatalytic Oxidation of Glucose on CNT/Nanocrystlline TiO_2-Pt Complex Film Electrode in Ionic Liquids
Dao-bao CHU, Long-wu ZHA, Shu-xi WANG, Jian WANG, Ying XIAO, Yuan-yuan HOU, Jian-guo HE, and Xue-jiao ZHANG

PDF

Electrochemical Properties of Ru-P/MWCNTs-DHP/GC Electrode
Miao-jing CHEN, Bao-yi LU, Wen-jie MEI, and Hong LI

PDF

Ellipsometric Study on Colored Electroplating of Cuprous Oxide on Ni Substrate
Xue-song FENG, Jing-lei LEI, Ai-xiang CHEN, Wan-shan YIN, Ling-jie LI, Sha ZHENG, Hui ZHAO, and Shao-yan PAN

PDF

Composite Micro-porous Polymer Electrolyte of PVDF-HFP Modified by MCM-48
Wei-feng WU, Chang-chun YANG, Su-jiao HE, Bing-bing ZHANG, and Song XU

PDF

A Study On the LiFePO_4/MWCNTs Cathode Materials for Li-ion Batteries
You-yi PENG, Hai-yan ZHANG, Chun-hua HE, Wei XIE, and Zhi-feng ZENG

PDF

Monte Carlo Simulation of Kinetics of Phenol Degradation on Titanium Based Anode
Xing-fang ZHANG, Zhen-hai LIANG, Wen-ping SHI, and Cai-mei FAN

PDF

Fabrication of Polyvinyl Alcohol Arrays and the Direct Electrochemistry of Adsorbed Cytochrome c
Yu-hua QIN, Ruo-kun JIA, Qing-juan WEI, Li MA, Xiao-hui GUAN, and Nan LV