•  
  •  
 

Volume 17, Issue 1 (2011)

Review

PDF

Applications of Raman Spectroscopy Technique in Lithium Ion Batteries
Liang ZHAO, Yong-sheng HU, Hong LI, Zhao-xiang WANG, Hong-xing XU, Xue-jie HUANG, and Li-quan CHEN

Articles

PDF

Prepartion and Characterization of SPR Au Substrate Using Wet Chemical Plating
You-chen ZHOU, Yan-yan WANG, Zhi-fang MA, Yan-xia JIANG, Jin QIU, and Shi-gang SUN

PDF

Synthesis of Mesoporous Nickel Oxide for Supercapacitor Application
Xuan-xuan CHEN, Zhen-zhen ZHAO, Deng-chao WANG, Zhong-jie HUANG, Wen-bin NI, Li YU, and Jian-wei ZHAO

PDF

Low-Temperature Performance of Li-Ion Battery with Fluoroethylene Carbonate Electrolyte
Chun-wei YANG, Feng WU, Bo-rong WU, Yong-huan REN, and Jing-wen YAO

PDF

Interaction of the Epirubicin Hydrochloride with Bovine Serum Albumin and Its Application
Hong-fen CHENG, Yong ZHANG, Jie-qiong SONG, and Zeng-qiao WANG

PDF

Electrochemical Capacitive Performance of Polyaniline Electrode with Different Electrolytes
Yong-tao TAN, Fen RAN, Ling-ren WANG, Ji LIU, Ling-bin KONG, Yong-chun LUO, and Long KANG

PDF

Electrochemical Deposition of Zinc Oxide Crystal Whiskers
Peng-zeng LU, Su LI, Jin-qian JIA, and Zhen-hai LIANG

PDF

The Charge-Discharge Properties of 40 Ah Aerospace Nickel Hydrogen Cell
Hai-chang ZHANG, Wen-cheng MING, Xue-ying REN, Hui-juan LI, Hong-min FAN, and Li-chao LI

Research Notes