•  
  •  
 

Volume 19, Issue 2 (2013)

Reviews

PDF

Current Statuses and Prospects of Bioeletrochemical Instruments
Ren HU, Chun-hui PIAO, Chang-jian LIN, Dong-ping ZHAN, Bin REN, AMATORE Christian, and Zhong-qun TIAN

PDF

Analysis of the Material Factors in the Degradation of SOFC Performance
Ke-Qing GAO, Xiao-Tian LIU, Qing ZHAO, Li-Quan FAN, and Yue-Ping XIONG

Articles

PDF

Hydrothermal Synthesis of Pure Li4Ti5O12 and Its Electrochemical Performance
Wen-jun XIE, Yu-shi HE, Hong WANG, Xiao-zhen LIAO, and Zi-feng MA

PDF

An Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of CuF2/MoO3/C Cathode Composites
Yue-li SHI, Nan WU, Ming-fang SHEN, Jia-qun DONG, Quang-chao ZHUANG, and Li JIANG

PDF

Preparation and Methanol Electrooxidation of Pt/PMo12/PEDOT/GC Electrodes
Jing-hua MA, Rui-xiang WANG, Yi-liang TAN, Shan-shan WANG, Yan-qin ZHANG, and You-jun FAN

PDF

The Electrochemical Capacitance Performance of La1-xSrxCoO3 Perovskites
Yang XU, Yan-yan BAO, Long-Fei DU, Dian-xue CAO, and Gui-Ling WANG

PDF

Synthesis and Electrocatalysis of PdCu Alloy Nanocrystals
Hai-Bin WU, Rui-Zhong ZHANG, and Wei CHEN

PDF

Electrochemical Activities of Oxygen-Doped Carbon Surface for V(IV)/V(V) Redox Couple
Huan ZHANG, Lin-Lin QIN, Yi-Ning SHI, Ming-Sen ZHENG, Quan-Feng DONG, and Zhao-Wu TIAN

PDF

Electrochemical synthesis of hierarchical dendritic polyaniline nanostructures
Shao-Huang WENG, Jian-Zhang ZHOU, Zhong-Hua LIN, and Xin-Hua LIN

PDF

Preparation and Catalytic Properties of FeCo Alloy Nanocatalyst
Ming-Xuan LI, Jie-Lian OU, Sheng-Pei CHEN, Peng WANG, Bin-Bin XU, and Shi-Gang SUN

Research Notes

PDF

Synthesis and Electrochemical Performance of Si/C Composite Modified by PAni
Guang-hui ZHANG, Pei-kang SHEN, Ge SANG, and Ren-jin XIONG

PDF

Synthesis of LiFePO4/C Cathode by Sol-gel and Calcining Method with Chitosan Monomer
Jia XU, Yan-Yan WANG, Rui WANG, Bo WANG, Yue PAN, Dian-Xue CAO, and Gui-Ling WANG

PDF

Performance of VN as Negative Electrode Materials in Electrochemical Capacitors
Zhao-hui GAO, Hao ZHANG, Gao-ping CAO, Min-fang HAN, and Yu-sheng YANG