•  
  •  
 

Volume 2, Issue 2 (1996)

Articles

PDF

Corosion Potential Imagingat the InterfaceofCoating/MetalbyaNewElectrochemicalTechnique
Chang-Jian LIN, Xiang-Dong ZHUO, Ji-Dong CHEN, Hui WANG, Rong-Zong HU, Yi SONG, and Jian-Guang TAN

PDF

Problems on the Study of Anodic Films on Pb in Sulfuric Acid Solution(Ⅱ)
Houtian Liu, Qunzhou Wang, Yongqin Wan, and Weifang Zhou

PDF

Surface Raman Spectra of Pyridine and 2 Mercaptopyrimidine Adsorbed on Rough Nickel Electrode
Qunjian Huang, Jinsong Gao, Xiongwei Cai, Bingwei Mao, Mingseng Zheng, and Zhongqun Tian

PDF

Oxygen Charge transfer reaction at the Pt/YSZ interface
Yi Jiang, Wenzhao Li, Jingwang Yan, and Shizhong Wang

PDF

In Situ Studies of Copper Electrodepostion on HOPG by Using ECSTM
Zhaoxiong Xie, Bingwei Mao, Xiangdong Zhuo, Jiqian Mu, and Zhaowu Tian

PDF

Studies of Surface Treatment Methods and Their Operating Mechanisms for Activation of Hydrogen Storage Electrode
Ronghui Hu, Hanxi Yang, Shigang Lu, Shengxian Li, Jingcheng Liu, and Chongzhi Yang

PDF

Electrochemical Studies of ZnCl 2 Urea Melts
Peng Liu, Qiqin Yang, Guankun Liu, and Yexiang Tong

PDF

A Study of the Electroplated Fe Cr Ni Alloy Microstructure
DongLin Li, Jianping Liu, Fangzhou Guo, and Jianrong Hua