•  
  •  
 

Volume 25, Issue 6 (2019)

Articles

PDF

Polyaniline Coated Hollow Sulfur Prepared Using Sublimate 2,4,6-tri(propan-2-yl)-1,3,5-trioxane as Template for Sulfur Electrode
Zhang-feng LI, Xiao-rui WANG, Wen-sheng TIAN, Jin-ze YANG, Ping ZHANG, Li-ping MA, Yang CHEN, Xiao-li CUI, and Zhi-yu JIANG

PDF

Electrochemical Behaviors of Azopurine on Gold Electrodes
Ming-xue LI, Hang SHI, Jia LIU, Meng ZHANG, Jian-zhang ZHOU, De-yin WU, and Zhong-qun TIAN

PDF

Study on Electro-Sorption of Heavy Metals and Sulfamethoxazole on Activated Carbon Fibers
Wen-jun ZHAO, Bing-xin JIA, Ya-nan ZHANG, Jiu-nian GUAN, Jiao QU, and Ying LU

PDF

Electrochemical Preparation and Photocatalytic Performance of LaNiO3/TiO2 Nanotube Arrays
Cheng GONG, Ze-yang ZHANG, Si-wan XIANG, Lan SUN, Chen-qing YE, and Chang-jian LIN

PDF

Electrochemical Cycling Stability of Polyaniline Films in Different Color Ranges
Kun XU, Kai-ling ZHOU, Hao WANG, Jing-bing LIU, and Hui YAN

PDF

Electrochemical Determination of Trace Copper ions in Drinking Water Source
Jing-ji PENG, Hong ZHENG, Yi-song ZOU, Guo-kun LIU, and Dong-xing YUAN

PDF

Bipolar-Membrane Electrodialysis Method to Treat Industrial High Saline Perfume Wastewater
Jian ZHANG, Dong-fang NIU, Shuo-zhen HU, and Xin-sheng ZHANG

PDF

Ionic Liquid Assisted Synthesis of Porous Carbons from Rice Husk for Supercapacitors
Han-fang ZHANG, Feng WEI, Jian SUN, Meng-ying JING, and Xiao-jun HE

PDF

ZIF-67-Derived Ag/Co-Embedded N-Enriched Mesoporous Carbon for Oxygen Reduction Reaction
Zheng-ling DI, Jing ZHU, Lei DAI, Wei MENG, Yue-hua LI, Zhang-xing HE, and Ling WANG

Author Index

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-ping ZHAN

Cover Designer

JIANG Zhi-Yu,Fudan University
Email:jiangzhy@fudan.edu.cn