•  
  •  
 

Volume 27, Issue 1 (2021)

Reviews

PDF

Research Progress on Transition State of Organic Electrode Materials
Xue-Qian Zhang, Zhou-Guang Lu, and Wei-Wei Huang

Articles

PDF

Preparations and Electrocatalytic Ethanol Properties of Palladium Intercalated Hydrotalcite
Shou-Xun Hu, Liang Li, Jun-Hao Yang, Liu-Qiang Li, and Zhi-Hao Jin

PDF

Preparations and Electrochemical Properties of BC/CoNi2S4@PPy Flexible Composites for Supercapacitors
Si-Yuan Peng, Shi-Run Yang, Jing-Hong Zhou, Zhi-Jun Sui, Tao Zhang, Yi Shi, and Xing-Gui Zhou

PDF

Theoretical Study on Electrical Properties of Molecular Junctions of Viologen Derivatives
Zhuan-Yun Cai, Jia Liu, Si-Yuan Guan, De-Yin Wu, and Zhong-Qun Tian

PDF

Preparation of PdCoIr Tetrahedron Nanocatalysts and Its Performance toward Ethanol Oxidation Reaction
Zhi-Yuan Yu, Rui Huang, Jie Liu, Guang Li, Qian-Tong Song, and Shi-Gang Sun

PDF

Preparation and Performance Investigation of Li-SGO doped Semi-IPNs Porous Single Ion Conducting Polymer electrolyte
Yun-Feng Zhang, Jia-Ming Dong, Chang Tan, Shi-kang Huo, Jia-ying Wang, Yang He, and Ya-Ying Wang

News and View

Cover Designers

Zhou-Guang Lu,Southern University of
Science and Technology
Email:luzg@sustech.edu.cn

Wei-Wei Huang,Yanshan University
Email:huangweiwei@ysu.edu.cn