•  
  •  
 

Volume 10, Issue 2 (2004)

Articles

PDF

Studies of Infrared Optical Properties of Palladium Nanoparticles with Different Sizes and Dispersed States
Yan-xia JIANG, Hong-gang LIAO, Wei CHEN, Shi-gang ment of Chemistry Xiamen University SUN, Xiamen Xiamen, and China China

PDF

Electrochemical Lithium Insertion of Nanosized TiO_2
Ying LAN, Jian-wen LIU, Xue-ping GAO, Xing-di ZHOU, Jin-qiu QU, Feng WU, and De-ying SONG