•  
  •  
 

Volume 13, Issue 3 (2007)

Articles

PDF

Electrochemical Codeposition of HA/Collagen Coating and Preliminary in Vitro Tests
Yan-li XU, Long-xiang LIN, Zhi-wang GENG, and Chang-jian LIN

PDF

Prerapation and Supercapacitor Property of Al Doped Co_3O_4
Xin GE, Ye CHEN, Chun-xia ZHANG, and Chang SHU

PDF

Investigation on the Electrochemical and Spectra Properties of Myricetin
Dong-mei WU, Shuang LIU, Hong-fu GAO, Jin-lian LI, Hai-yan LIU, and Qi-chao LIANG

PDF

Electro-Chemical Oxidation Kinetics of the V(IV) in the Sulfuric Acid Solution
Yong-lian QIAO, Qian XU, Jie ZHANG, and Yu-chun ZHAI

PDF

Study on the Nano Diamond Stable Water Disperse System and Applying in Composite Chromium Plating
Lai-xiang ZHANG, Hong-bo XIE, Xue-kui MA, Guo-wu ZHAO, En-cheng YU, and Jia-zhi WANG

PDF

Studies on Catalytic Mechanism of Li/SOCl_2 Batteries by Metal Phthalocyanine Complexes
Zhan-wei XU, Qing-jin SUN, Bi-yun SU, Tu-lin CHE, Yan-hong SONG, Yao-min LI, and Jian-she ZHAO

PDF

Effect of Tension on Corrosion Behavior of Galvanized Steel Wire for Cable-Stayed Bridge
Xue-ming LI, Jie-min ZHOU, Qiang LIU, Ling-feng KONG, and Jian-ting ZHOU

PDF

Oxygen Enrichment Effect of MnO_2-Pt/C Compound Catalyst to the Cathode of PEMFC
Hong-feng XU, Mao-feng ZHANG, Quan-quan GAN, and Cai-sheng HUANG

PDF

Experimental Research on Electrostatic Atomization for Different Liquid Dielectrics
Zhao-hui WANG, Zhen-fang LIAO, Quan-jie GAO, and Ying-feng HU

PDF

Electro-generated MnO_2 in Supersonic Wave Bath and Its Application in Preparation of Glyceraldehyde
Yan-hong CAI, Li-qun CHEN, Ri-yao CHEN, Xi ZHENG, Xiao CHEN, and Zhen CHEN

PDF

Morphology of the Pb-Sn Alloy Thin-layer Electrodeposition
Yan-jun DU, Zhi-gang YIN, and Tong-chi XIA