•  
  •  
 

Volume 17, Issue 4 (2011)

Review

Articles

PDF

Corrosion Behaviors of 316 Stainless Steel Weldment Studied by Array Reference Electrodes
Wang-huo YANG, Rong-gang HU, Chen-qing YE, Wei HANG, Ning LI, and Chang-jian LIN

PDF

Superhydrophilic/Superhydrophobic Surface Constructions on Titanium and Their Effects on Anti-bacterial Properties
Guo-Wei WANG, Qiao-Ling HUANG, Ren HU, Chang-Jian LIN, Hao WANG, Li-Hai ZHANG, and Pei-Fu TANG

Communication

PDF

Preparation and Application of nano-NiO as Anode in Lithium-ion Batteries
Cheng-Dong BAI, Jia-Jia CHEN, Qi ZHANG, Ming-Sen ZHENG, and Quan-Feng DONG

Research Notes

PDF

Electrochemical Behaviors of Hydroquinone on Polypyrrole/STAB-NaMMT/GC Electrode
Rong LI, Jian XIONG, Wei-qiong ZHU, Yuan-yuan HAN, Jin XU, and Xiao-ying HE