•  
  •  
 

Volume 19, Issue 1 (2013) Special Issue of electrochemical materials and surface/inteface study (Editor: Professor Wan, Lijun)

Articles

PDF

Recent Experimental Progresses on Electrochemical ATR-SEIRAS
Yao-yue YANG, Han-xuan ZHANG, and Wen-bin CAI

PDF

Applications of Ellipsometry in the Investigations of Electrode-Solution Interface
Jing-lei LEI, Liang-liu WU, Ling-jie LI, Sheng-mao WU, and Sheng-tao ZHANG

PDF

Oxygen Reduction Reaction on Glycin Modified Pt(111) Electrode
Ming-fang LI, Jing KANG, Ling-wen LIAO, Yan-xia CHEN, and Shen YE

PDF

Porous Electrodes with High Pt Utilization Obtained by Ion-Exchange/Electrodeposition
Si-guo CHEN, Wei DING, Xue-qiang QI, Li LI, Zi-hua DENG, and Zi-dong WEI

PDF

Effect of Ti/PbO2 Electrodes Doped with Different Elements on Electrocatalytic Oxidation Characteristics of Phenol
Xiao-lei LIU, Yuan-yuan DAN, Hai-yan LU, Hai-bo LIN, Ming-li Ouyang, and Chuan-jun YUN

PDF

Sodium Carbonate Catalyzed Photoelectrochemical Water Splitting over TiO2 Nanotubes Photoanode
De-sheng KONG, Jing WANG, Xue-di ZHANG, Xi ZHAO, Chao WANG, Yuan-yuan FENG, and Wen-juan LI

PDF

A Comparative Study of Charge-Discharge Behaviors of α-PbO2 and β-PbO2 Cathodes
Cong-Ying CUI, Xue-Mei MA, De-Long KONG, and Hou-Yi MA

Research Notes