•  
  •  
 

Volume 2, Issue 1 (1996)

Articles

PDF

The Inhibition of Amphipathic S- and N-Containing Compounds on Carbon Steel Corrosion
Wei Xing, Yibin Shan, Du Guo, Tianhog Lu, and Shiquan Xi

PDF

Determination of Transport Number of the Modified LiClO_4- (PEO)_(20) Polymer Electrolyte
Ruqi Zhou, Qngguo Liu, Weihua Qiu, Yun Zhang, and Yuee Zhao

PDF

Hydrogen Evolution Reaction on Nanocrystalline Co-Mo/Ni Composite-Coated Electrodes
Weizeng Yu, Jie Ma, Yiming Chu, Huizhe Zhu, Hongjie Wang, and Shuncheng Liu

PDF

Preparation Techique of Foamed Nickel by Electrodeposition
Xihua He, Ronghui Hu, Hanxi Yang, and Zhengzhong Zuo

PDF

Development of the High Capacity Sintered Type Nickel positive Electrode
Guohua Yu, Shijie Zhang, Xiaolin Wang, and Jingqi Wei

PDF

Study of the Calcium-Thionyl Chloride Cells
Baohong Zhang, Meng Chen, Yingdong Wang, and Dongsheng Xu

PDF

Research on Molten Carbnate Fuel Cell
Naichao Li, Baolian Yi, Lianying Kong, Enjun Zhang, Huaxin Lin, Tianxi Qu, and Yingcai Cheng