•  
  •  
 

Volume 2, Issue 3 (1996)

Articles

PDF

Surface Raman Spectra Obtained from Various Electrodeposited Transidon Metals
Jingsong Gao, Bin Ren, Qunjian Huang, and Zhongqun Tian

PDF

Electrodeposition of Cu-Co Multilayer Thin Films
Jiangyun Xue, Jixun Wu, and Dejun Yang

PDF

A Study on Electrochemical Oxidation of Reduced Nicotinamide Coenzyme NADH in Organic Media
Fangzu Yang, WuHuihuang WuHuihuang, XuShukai XuShukai, and ZhouShsomin ZhouShsomin

PDF

The Effect of Additive Ce ̄(4+) on the Properties of composite coating of Co-P-PTFE
Jiaoning Tang, Ling Huang, Zhaoxong Xie, Shibing Yao, and Shaoming Zhou

PDF

The Effect of Co on the Proton Diffusion Coefficient for the Ni(OH)2 Electrodes
Xiaoyan Cao, Zuoxiang Zhou, Huatang Yuan, and Yunshi Zhang

PDF

A Study on Solid Polymer Electrolyte Fuel Cell
Hongfeng Xu, Ming Han, Baolian Yi, Xinge Zhang, and Shanhai Ge

PDF

An ESR Study of Free Radicals in Electroreduction Process of Allyl Alcohol
Jindong Zhang, Yafei Kuang, Shukun Huang, and Naixian Xie

PDF

The Relationship Between Ionic Conductivity and The Structure Of The New Polymer Electrolytes
Hongze Liang, Yongxiang Song, Liming Ding, Yuchen Qi, Lixia Li, Xiabin Jing, and Fusong Wang