•  
  •  
 

Volume 20, Issue 1 (2014)

Articles

PDF

Underpotential deposition of Germanium on Au(111) and Pt(111) surfaces in Ionic Liquids
Xu-fen XIE, Jia-wei YAN, Jing-hong LIANG, Ji-jun LI, Meng ZHANG, and Bing-wei MAO

PDF

Electrochemical Oxidation of Ammonium Nitrite in Absorption Solution of Flue Gas
Yong-hong LU, Xiao-bo DONG, Li-sha WANG, Yan LIU, Chen-jian ZHU, and Hai-bo XU

PDF

Surface Structure and Electrochemical Performance of ZnO Coated LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2
Chang-wei LIU, Yu WANG, Yu-zhong GUO, Lu-lu DAN, and Jian-hua WANG

PDF

Electrochemical Performance of LiMn2O4 in PyR14TFSI Containing Electrolyte at 50 oC
Li-zhen WANG, Xin-ke SUN, Xu-zhao YANG, Lin-sen ZHANG, Yong ZHANG, and Wen-jing ZHANG

Communication

Research Notes

PDF

Magnesium Deposition-Dissolution Performance of Ethylenethiourea-Grignard Reagent/THF Electrolytes
Pei-wen BIAN, Yan-na NULI, Qiang CHEN, Jun YANG, and Jiu-lin WANG

PDF

A New Nonenzymatic Glucose Sensor Based on the CuO Nanoplatelets
Yan-cai LI, Fu-ying HUANG, Shun-xing LI, Jie CHEN, Shu-qing FENG, and Fei WANG

Electrochemistry Calendar

Author Instructions