•  
  •  
 

Volume 20, Issue 2 (2014)

Articles

PDF

In Situ Detection on Electrochemical Chloride Removal of Reinforcement in Concrete by Combined pH/Cl- Probes
Jing-jing WANG, Shi-gang DONG, Xiao-juan ZHANG, Hong-wei LV, Yun-chang WU, Rong-gui DU, and Chang-jian LIN

PDF

Effects of Carbon Interlayer on Electrochemical Performance of Lithium-Sulfur Cell
Jin-peng YU, Ming ZHANG, Fei DING, Zhi-yuan TANG, and Xing-jiang LIU

PDF

Preparation of Pt/H-TiO2 Catalyst with Improved Catalytic Performance for Methanol Electrooxidation
Jin HAN, Zhi-you ZHOU, Qiang WANG, Miao-qiang LV, Chi CHEN, and Shi-gang SUN

PDF

Application of Ionic Liquid PP14TFSI in Electrolyte Systems for Rechargeable Mg Batteries
Jin-jie ZHU, Fei-fei WANG, Yong-sheng GUO, Jun YANG, Yan-na NULI, and Jiu-lin WANG

PDF

Electrodeposition of Copper from a Choline Chloride based Ionic Liquid
Rostom Ali M., Ziaur Rahman Md., and SankarSaha S.

PDF

Detection of Glucosamine Hydrochloride by Ion Chromatography with Integrated Pulsed Amperometric Detector
Yan-qun FAN, Qing-yang CHEN, Jin-mei XIA, Jian-zhong XU, Xun XU, and Chen XU

PDF

Electrochemical Deposition of GaSb Thin Films for Phase Change Memory in Aqueous Solutions
Yu-lin XIONG, Yuan-chun PAN, Bai-sheng SA, Jian ZHOU, and Zhi-mei SUN

Research Notes

PDF

Effect of Temperature on the Self-Humidifying Open-Cathode Proton Exchange Membrane Fuel Cell
Si-chen ZHAO, Ben WANG, Qiu-hong JIA, Ming HAN, and Yu-hong XIE

Latest and Hot Paper