•  
  •  
 

Volume 20, Issue 6 (2014) Special Issue of Bioelectroanalyical Chemistry (Editor: Professor XIA Xing-hua, Nanjing University)

Articles

PDF

Electrochemical Applications of Single-walled Carbon Nanohorns
Su-ping LI, Huai-min GUAN, Shu-yun ZHU, Muhammad Rehan Hassan Shah GILANI, Saima HANIF, Guo-bao XU, and Yue-jin TONG

PDF

Enzyme-Based DNA Electrochemical Biosensors: Recent Trends
Chun-shui LIN, Yi-ru WANG, and Xi CHEN

PDF

Nafion/Thionine/Platinum Nanowires-Modified Electrode for Electrocatalyzing Glucose
Yu-ping LIN, You-xiu LIN, Qian ZHOU, and Dian-ping TANG

PDF

Density Functional Theory Study on the Structures of Solvent-Ion in the Electrolyte of Lithium Ion Battery
Li-dan XING, Ru YANG, Xian-wen TANG, Wen-na HUANG, Qi-feng LIU, Qi-peng YU, and Wei-shan LI

PDF

Platinum Hollow Nanospheres with Different Sizes: Controllable Synthesis and Electrocatalytic Oxidation toward Methanol
Xuan LIN, Mei-qin CHENG, Zhong-jin SHANG, Ting XIONG, Xian-tu ZHANG, Wei TIAN, Jian-yun LIN, Qi-ling ZHONG, and Bin REN