•  
  •  
 

Volume 21, Issue 1 (2015) Special Issue of Bioelectroanalyical Chemistry (Editor: Professor XIA Xing-hua, Nanjing University)

Articles

PDF

Electrochemiluminescence Biosensors Based on the Signal Amplification of Co-reactants
Hai-jun WANG, Li-juan XIAO, Ying HE, Xin-ya JIANG, Ya-li YUAN, Ying ZHUO, Ya-qin CHAI, and Ruo YUAN

PDF

Novel DNA Electrochemical Biosensor for K-Ras Point Mutation Detection Based on DNA Polymerase I
Li-qing LIN, Cheng-fei ZHAO, Zhou-qian JIANG, Shao-huang WENG, Xiao-lan XIE, and Xin-hua Lin

PDF

A Novel Nitrite Sensing Electrode Based on Au/Fe3O4/Chitosan Nanocomposite
Ying DONG, Yong WANG, Huan-huan XING, and Jian-ying QU

Latest and Hot Paper