•  
  •  
 

Volume 3, Issue 3 (1997)

Articles

PDF

Study on Electrochemical Reactions of K 4 Fe(CN) 6 /K 3 Fe(CN) 6 with Graze Ellipsometry
Shengtao Zhang, Changyuan Tao, Nianbing Li, Zongqing Huang, and Chushao Xu

PDF

Behavior of Copper in Hydrogen Storage Alloy Microencapsulated by Copper
Dawei Zhang, Huatang Yuan, Huabin Yang, Zuoxiang Zhou, and Yunshi Zhang

PDF

Rechargeability of Zn MnO 2 in Non aqueous Electrolyte
Baoqi Li, Hanxi Yan, Mifang Du, and Xingping Ai

PDF

Preparation and Examination of Planar Type Solid Oxide Fuel Cells
Yi Jiang, Jingwang Yan, Shizhong Wang, Chunying Yu, and Wenzhao Li

PDF

Preparation of PbO 2/Ti Plate Electrode
Zhigang Shao, Baolian Yi, Xinge Zhang, and Enjun Zhang

PDF

Electrorheological Characters of Polyaniline Suspensions
Guangyao Su, Deshu Gao, and Changqing Zhang