•  
  •  
 

Volume 8, Issue 2 (2002)

Articles

PDF

Recent developments in the electrolyte for LiC _6/electrolyte/cathode battery
Cui-ying WANG, Sheng-liang ZHAO, Guang-ming ZHU, Jin-kua YOU, and Zu-geng LIN

PDF

The Electrochemical Etching of Metals
Li-min JIANG, Zhong-qun TIAN, Zhu-fang LIU, Bin-wei MAO, Hai-gou HUANG, and Jian-jun SUN

PDF

Syntheses and Photoluminescence of Zinc Oxide Polyaniline Coaxial Nanowires and Their Array
Zhi-xin ZHENG, Yan-yan XI, Ping DONG, Huai-guo HUANG, Jian-zhang ZHOU, Lin-lin WU, and Zhong-hua LIN

PDF

A Blend Conducting Membranes for Direct Methanol Fuel Cells
Lei LI, Jun ZHANG, Hong WU, and Yu-xin WANG

PDF

Development of 200~500 W Portable Proton Exchange Membrane Fuel Cell Power System
Li-qing HU, Li-rong ZHOU, Zheng LI, Jian-wei XIA, Ming-zhu FU, Xin WU, and Yun ZHU

PDF

Corrosive Electrochemical Behavior of Carbon Steel in Microbiological Medium
Jing LIU, Hong-bo FAN, Hai-ping XU, Jia-shen ZHENG, Li-ming XU, and Zong-qiang MAO

PDF

Electrocatalytic oxidation of formaldehyde on the proline film modified electrode
Yu-rong MA, Qiu-xia YANG, Guo-bao LI, Zheng-kai XI, and Xue-lin WANG

PDF

Preparation,Structure and Properties of Electrochromic Rhodium Oxide Films
Hai-hong WANG, Tao WANG, Man-ming YAN, and Zhi-yu JIANG

PDF

Studies on Sulfate Reducing Bacteria Influenced Corrosion of 90/10 Cu/Ni Alloy
Guang-zhou LIU, Jian-hua QIAN, Yan MA, and Jian-hua WU

PDF

The Preparation and Characterization of Growing Preferentially CdS Nanopartile Film
Huai-guo HUANG, Yan-yan XI, Zhi-xin ZHENG, Jia-wei YAN, Jian-zhang ZHOU, Ling-ling WU, and Zhong-hua LIN

PDF

Electrosynthesis of Glyoxylic Acid in a Cooled Cathode Reactor
Jin-hong FAN, Jun LI, Xue-yun CHEN, Wei LI, and Hao-qi GAO

PDF

Self-assembled Monolayer of Schiff Bases on Au electrode
Ke-qiang DING, Qing-fei WANG, Zhen-bin JIA, Na TIAN, Ning WANG, Ru-ting TONG, Xin-kui WANG, and Hui-bo SHAO

PDF

Determination of Novalgin with Second Order Differential Simple Oscillographic Voltammetry
Fu-fang TAO, Hong-fang ZHANG, Xun-yu XIONG, and Jian-bin ZHENG