•  
  •  
 

Volume 18, Issue 4 (2012) Special Issue of Chemical power sources (Editor: Professor Yang, Hanxi)

Articles

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of Nanostructured MnO2 Materials
Wen WU, Dan-Dan ZHOU, Meng-Yan HOU, and Yong-Yao XIA

PDF

Discharge Curve Fitting of LiFePO4 Based on Impedance Model
Ming WANG, Jian-Jun LI, Xiang-Ming HE, Peng BAI, Gan WU, Chun-Rong WAN, and Guang-Yu TIAN

PDF

Poly(aniline/o-Nitroaniline): A High Capacity Cathode Material for Lithium Ion Batteries
Rui-Rui ZHAO, Li-Min ZHU, Jiang-Feng Qian, and Han-Xi YANG

PDF

Preparation and Performance of Sn-Co-M-C(M = Zn, Fe)Composites as an Anode Material
Guo-Qing FANG, Wei-Wei LIU, Shi-Ci HE, Qian ZHANG, Jun-Wei ZHENG, and De-Cheng LI

PDF

A Facile Approach to Prepare LiFePO4/C Composite with High-Rate Performance
Peng ZHANG, Ling-Bin KONG, Yong-Chun LUO, and Long KANG

PDF

Preparation and Modification of Li4Ti5O12 as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
Jin-Long LIU, Zhou-Guang LU, Yang REN, Ya-Jie ZHU, Shan-Shan HU, Zhong PENG, Dong QIAN, and You-Gen TANG

PDF

Electrochemical Immunosensor Based on Polycalconcarboxylic Acid Modified Electrode for the Determination of Alpha-Fetoprotein
Xiao LIN, Shao-Huang WENG, Jian-Zhang ZHOU, Ai-Lin LIU, Xin-Hua LIN, and Yong-Ji YOU

PDF

Electrocatalytic Activities of Mb/AuNPs/MWNTs/GC Electrode for Hydrogen Peroxide Reduction
Zheng-Juan HUANG, Hua-Ping PENG, Dai-Jun CHA, Ai-Lin LIU, Wei CHEN, Xin-Hua LIN, and Yong-Ji YOU